ความหมายสัญญาณไฟ ภายในอาคาร, คอนโด

วันนี้ทางเว็บไซต์ PSS มีบทความสาระน่ารู้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอาคาร มาฝาก
🎯สัญญาณ ไฟ Low level(ระดับน้ำต่ำ) แสดงที่ไหนควรระวัง
1.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
2.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า
💦บริเวณตู้ที่่ไม่ต้องระวัง (เย็นใจได้)
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำในลานจอดต่างๆ
🔥สัญญาณไฟเตือน High Level (ระดับน้ำสูง) แสดงที่ไหนต้องระวัง
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำสำหรับ ลานจอดต่างๆ
🌈บริเวณที่ไม่ต้องระวัง แต่ต้องไปดูว่าหยุดเติม
1. ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า

Unizorn+โปรแกรม

บริหารอาคารชุด ระบบวิศวกรรมอาคาร

#บริหารคอนโด #propertymanagement #บริหารอาคาร #บริหารอาคาร💝 #บริหารอาคารชุด #unizorn
#PSS

บทบาทบริษัทบริหารอาคารชุด, บริษัทบริหารอาคารสูง

ในปัจจุบันที่อาศัยที่เป็นในรูปแบบอาคารสูงมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในของคนในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน ซึ่งในการพักอาศัยในอาคารคอนโด ที่มีจำนวนผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ย่อมต้องมีกฎระเบียบต่างๆ เพราะ ผู้พักอาศัยก็เปรียบเสมือนเจ้าชองอาคารคอนโด นั้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนมากย่อมต้องมี รูปแบบการยริหารจัดการ ซึ่งการบริหารจัดการในลักษณะนี้ จะต้องอาศัยทีมงานบริหารบริษัทบริหารอาคารเข้ามาบริหารจัดที่ต้องมีการจัดตั้ง ตามระเบียบข้อกฏหมาย

บริษัทบริหารอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารสูง  จึงมีบทบาทควาสำคัญอย่างมาก

เปรียบเสมือนทีมบริหารที่เข้ามาช่วย ทำหน้าที่ดูแล ควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สิน ทั้งพื้นที่ส่วนกลาง ระบบวิศวกรรมอาคาร งานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ สภาพแวดล้อมของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี น่าอยู่อาศัย มีระบบระเบียบ และยังเป็นเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว

รวมถึงการกำกับดูแล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พักอาศัย ได้รับการบริการ ดูแลบริหารจัดการด้วยการเข้าใจลูกบ้านและแก้ปัญหาได้ชัดเจน  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นที่พึงพอใจ รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายทั้งทวงหนี้เก็บค่าส่วนกลางตรงตามเป้าหมาย

Rent Property

นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ของลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในอาคาร ดูแลจัดการด้านความปลอดภัย จัดเตรียมแผนรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ยิ่งในปัจจุบันที่มีเรื่องไวรัส โควิ 19 แพร่ระบาด ทีมบริหารอาคารต้องวางมาตรการแผนร่วมกับลูกบ้านผู้พักอาศัย รวมถึงจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ สร้างสังคมสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ ทำให้ผู้พักอาศัยรู้สึกพึงพอใจ สร้างความมั่นใจ และเชื่อถือในตัวโครงการเพิ่มขึ้น

CCTV,Access Control

 

ซึ่งในหนึ่งอาคาร มีทั้งรายได้และรายจ่ายต้องมีทีมบริษัทเข้ามาช่วยบริหารจัดการในส่วนนี้ เพราะจะต้องนำใช้บริหารจัดารสำหรับผู้พักอาศัยซึ่ง เป็นงานที่ยากดังนั้น ต้องได้บริษัทบริหารอาคาร ที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณค่ามาตรฐาน รวมถึงต้อง มีทีมงานที่มีประสบการณ์

7 หมวดงาน Property Management

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้

1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ
2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม
3.บริหารจัดการด้านบุคคล
4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน
5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย
6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน
7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ
Property Management

การบริหารอาคารชุด

เหตุผลใด ทำไมเราต้อง เลือกใช้ บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, บริหารคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง

เคยสงสัยกันไหมคะว่า เหตุผลใด ทำไมเราต้อง เลือกใช้ บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, บริหารคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง
นิติบุคคลอาคารชุด (Residential Juristic Person) หรือ นิติบุคคลคอนโด คือ ผู้บริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด , บริหารจัดการคอนโดมิเนียม
หน้าที่หลักของบริษัทนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง
1. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากลูกบ้าน เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ
2. บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลมีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
3. บริหารจัดการ บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้คงอยู่ในสภาพที่ยังใช้งาน, และสร้างมูลค่า,การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป็นตัวแทนในการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือบริษัทที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย, จ้างแม่บ้าน, คนสวน, จัดซื้อหรือปรุงปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
5. ดูแลและตรวจสอบเรื่องข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด การออกหนังสือรับรองต่างๆ การสื่อสารกับภาครัฐ การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ
6. ทำงานร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ในการบริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริหารคอนโด-PSSนิติบุคคลอาคารชุ-PSS
เหตุผลที่ต้อง มีบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลคอนโด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีตัวแทนหรือตัวกลางในการกำกับดูแล
ความโปร่งใสตรวจสอบได้, ป้องกันการทุจริต
ข้อเสียกรณี โครงการที่ไม่มีการจ้างบริษัทนิติบุคคล บริหารจัดการ
ดำเนินการอย่างไม่เป็นระบบ, ไม่มีแบบแผนหรือระเบียบ
ขาดการตรวจสอบกำกับดูแล
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต