บริหารคอนโด

Published by: 0

เคยสงสัยกันไหมคะว่า เหตุผลใด ทำไมเราต้อง เลือกใช้ บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, บริหารคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง
นิติบุคคลอาคารชุด (Residential Juristic Person) หรือ นิติบุคคลคอนโด คือ ผู้บริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด , บริหารจัดการคอนโดมิเนียม
หน้าที่หลักของบริษัทนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลคอนโด, บริษัทบริหารอาคารสูง
1. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากลูกบ้าน เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ
2. บริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลมีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
3. บริหารจัดการ บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้คงอยู่ในสภาพที่ยังใช้งาน, และสร้างมูลค่า,การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป็นตัวแทนในการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือบริษัทที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย, จ้างแม่บ้าน, คนสวน, จัดซื้อหรือปรุงปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น
5. ดูแลและตรวจสอบเรื่องข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด การออกหนังสือรับรองต่างๆ การสื่อสารกับภาครัฐ การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ
6. ทำงานร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ในการบริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บริหารคอนโด-PSSนิติบุคคลอาคารชุ-PSS
เหตุผลที่ต้อง มีบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลคอนโด
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีตัวแทนหรือตัวกลางในการกำกับดูแล
ความโปร่งใสตรวจสอบได้, ป้องกันการทุจริต
ข้อเสียกรณี โครงการที่ไม่มีการจ้างบริษัทนิติบุคคล บริหารจัดการ
ดำเนินการอย่างไม่เป็นระบบ, ไม่มีแบบแผนหรือระเบียบ
ขาดการตรวจสอบกำกับดูแล
มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต